Việt kiều Mỹ già về nước cưới vợ trẻ “ở Việt Nam phụ nữ rẻ như bèo”chỉ cần bỏ ra vài ngàn đô tha hồ chọn

“Ở đây, người ta nhìn một ông già 70 như tôi, không có xe, không có nhà chẳng khác nào như một người cơ hàn. ÐRead More…